Regulamin wypożyczalni rowerów IzerBike

Ważny od 1 marca 2024.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych i akcesoriów rowerowych IZER-SPORT Urszula Rutkowska, Zakopiańska 18, 59-850 Świeradów-Zdrój (zwaną dalej również „Wypożyczalnią” lub „Izerbike”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sprzętu sportowego Wypożyczalni.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Sprzęt”) od Wypożyczalni („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią odrębną umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.
 4. Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która podpisze umowę wypożyczenia Sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia. tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana).
 5. Opłata za wypożyczenie Sprzętu pobierana jest z góry (najpóźniej w momencie odbioru Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem gotówką, kartą, blikem. W przypadku rezerwacji telefonicznej bądź e-mailowej przelew, BLIK.

II. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU MOŻLIWE JEST PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW.

 1. Okazaniu dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
 2. Wynajmujący ma skończone 18 lat.
 3. Wynajmujący wpłacił kaucję wysokości 500 zł/ rower.
 4. Wynajmujący podpisał umowę najmu.
 5. Wynajmujący uiścił należność za wypożyczenie roweru

III. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się wyłącznie w Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 2. Wypożyczalnia przekazuje Klientowi do używania Sprzęt sprawny technicznie z wyposażeniem dodatkowym określonym umową wypożyczenia.
 3. Odbierając wypożyczany Sprzęt, Klient powinien upewnić się i potwierdzić, że jest on kompletny i sprawny technicznie.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczania Sprzętu przez Klienta jakiejkolwiek usterki Sprzętu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu Wypożyczalni, brak takiego zgłoszenia i korzystanie z niesprawnego Sprzętu może skutkować odpowiedzialnością Klienta za usterki i szkody z tego wynikające.
 5. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony Sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zobowiązany jest do:
  a) Pozostawiania Sprzętu pod odpowiednim nadzorem wyłącznie w bezpiecznych miejscach;
  b) Zachowania Sprzętu w należytym stanie podczas użytkowania, w szczególności Klient nie może w żaden sposób demontować wyposażenia/elementów Sprzętu;
  c) Powstrzymania się od samodzielnego dokonywania napraw Sprzętu wykraczającego poza zwykłe czynności eksploatacyjne.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności za szkody spowodowane użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia.
 7. Podczas zwrotu przez Klienta Sprzętu do Wypożyczalni dokonywana jest wspólnie z Klientem inspekcja zwracanego Sprzętu w celu potwierdzenia i określenia stanu zwracanego Sprzętu. Klient nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwykłe zużycie Sprzętu, wynikające z jego normalnego użytkowania Sprzętu przez Klienta, a także za wady fabryczne Sprzętu.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z powodu użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do obciążenia Wypożyczającego kwotą odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego Sprzętu lub odpowiadającą wartości wypożyczonego Sprzętu (w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona).
 9. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego Sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania, a w przypadku kradzieży dodatkowo zgłosić ten faktu organom ścigania.
 10. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia Sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni. Do każdej dodatkowej godziny będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 30zł.
 11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego Sprzętu w określonym umową wypożyczenia terminie przez Klienta, braku zgłoszenia Wypożyczalni przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu lub w przypadku braku akceptacji Wypożyczalni chęci przedłużenia wypożyczenia przez Klienta, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
 12. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Izerbike z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 14. Klient nie może użyczyć sprzętu rowerowego osobie trzeciej.
 15. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu jest okazanie przez Wypożyczającego dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana), a także podanie następującego katalogu danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
 2. Zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest IZER-SPORT Urszula Rutkowska, Zakopiańska 18, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP 6131542041.
 3. Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są w celu realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.
 4. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. ewidencja sprzedaży; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, odpowiedzi na pytania/wnioski Wypożyczającego.
 5. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu prawidłowej realizacji usługi i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, IT). Dane osobowe mogą być także przekazywane organom ściągania w przypadku podejrzenia bezprawnego przywłaszczenia Sprzętu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, o ile przetwarzanie ich jest niezbędne do dochodzenia roszczeń (6 lat) lub spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. obowiązku dokumentacyjnego, archiwizacyjnego czy sprawozdawczego. Jednocześnie Administrator zaznacza, że dane osobowe nie będą przechowywane, gdy odpadnie uzasadniony cel ich przechowywania.
 7. Podanie danych osobowych przez Wypożyczającego jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu. Odmowa podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu.
 8. Wypożyczającemu, zgodnie z RODO przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Wypożyczającemu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Wypożyczającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Wypożyczający uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Dane osobowe Wypożyczającego nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 11. Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.